Klauzule informacyjne rodo


Zgodnie z art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:


I Klauzula informacyjna dla Klienta i Kontrahenta ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 5a, 02-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000054522, o kapitale zakładowym 250.000,00 PLN, posługującą się numerem NIP: 5261036755 (dalej „Administrator”);
  2. przedstawicielem Administratora w zakresie ochrony danych osobowych jest adw. Piotr Perłowski, kontakt: piotr.perlowski@ecovis.pl
  3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zwykłe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci maila i telefonu, adresu, dane rozliczeniowe NIP, PESEL oraz innych danych, niezbędnych do wykonania Umowy. Dane te dotyczyć mogą Państwa, osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę lub osób fizycznych wskazanych przez Państwa do kontaktu lub świadczenia usług.
  4. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania Umowy przez okres obowiązywania Umowy;
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. obowiązków podatkowych, przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa;
  3. realizacji uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a w przypadku ich nie podania, może wystąpić brak możliwości zawarcia i wykonania Umowy.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jednak możliwe jest, że Administrator dalej będzie uprawniony do przetwarzania danych.
  6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być takie podmioty jak dostawcy usług hostingowych, IT, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, zewnętrzni audytorzy, poczta, kurierzy, zewnętrzni usługodawcy oraz inne podmioty, gdy będzie to konieczne do realizacji celów wskazanych w punkcie 4.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
  9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  10. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  11. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  12. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  13. prawo przenoszenia danych;
 1.  

II Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji w ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 5a, 02-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000054522, o kapitale zakładowym 250.000,00 PLN, posługującą się numerem NIP: 5261036755 (dalej „Administrator”);
 2. przedstawicielem Administratora w zakresie ochrony danych osobowych jest adw. Piotr Perłowski, kontakt: piotr.perlowski@ecovis.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zwykłe przekazane przez Państwa w procesie rekrutacji, w szczególności w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci maila i telefonu, adresu, a także umiejętności zainteresowań, posiadanych uprawnień oraz kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (dokumenty tekstowe, dyplomy, zdjęcia itp.).
 4. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO dla potrzeb rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji (nie dłużej niż 1 miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji),  a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 (jednego) roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 (trzech) lat od zakończenia rekrutacji.
 5. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jednak możliwe jest, że Administrator dalej będzie uprawniony do przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takim wypadku brak będzie możliwości udziału w rekrutacji.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być takie podmioty jak ubezpieczyciele, kancelarie prawne, zewnętrzni audytorzy, poczta, kurierzy dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  • prawo przenoszenia danych;

 

III  Klauzula informacyjna dla osób nawiązujących kontakt (niezależnie od kanałów kontaktu, w szczególności takich jak poczta email, formularz na stronie internetowej, telefon, faks) z ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 5a, 02-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000054522, o kapitale zakładowym 250.000,00 PLN, posługującą się numerem NIP: 5261036755 (dalej „Administrator”);
 2. przedstawicielem Administratora w zakresie ochrony danych osobowych jest adw. Piotr Perłowski, kontakt: piotr.perlowski@ecovis.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zwykłe przekazane przez Państwa w przy nawiązaniu kontaktu, w szczególności w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci maila i telefonu, adresu.
 4. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. wyrażonej przez Państwa zgody. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą nawiązanego kontaktu. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz w ewentualnym procesie zmierzającym do zawarcia przyszłej Umowy przez okres 1 roku od nawiązania kontaktu. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z nawiązanym kontaktem przez okres 3 (trzech) lat od jego nawiązania.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś nawiązując z nami kontakt.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jednak możliwe jest, że Administrator dalej będzie uprawniony do przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takim przypadku dalszy kontakt nie będzie możliwy.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być takie podmioty jak dostawcy usług hostingowych, IT, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, zewnętrzni audytorzy, poczta, kurierzy, zewnętrzni usługodawcy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  • prawo przenoszenia danych;

IV Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku za pomocą monitoringu w ECOVIS Poland Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ECOVIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 5a, 02-651 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000054522, o kapitale zakładowym 250.000,00 PLN, posługującą się numerem NIP: 5261036755 (dalej „Administrator”);
 2. przedstawicielem Administratora w zakresie ochrony danych osobowych jest adw. Piotr Perłowski, kontakt: piotr.perlowski@ecovis.pl
 3. Administrator informuje, że:
 1. na terenie pomieszczeń zakładu pracy, tj. siedziby Administratora, oraz biur Administratora będzie prowadzić monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer ze względu na uzasadniony interes Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, zabezpieczenia mienia Administratora, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 2. Monitoring obejmuje tylko wizję.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych przedstawicielom pracowników.
 4. Dane z monitoringu są przechowywane przez 3 miesiące. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Po upływie okresów, o których mowa w pkt 4 powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy  prawa nie stanowią inaczej.
 6. Monitoring będzie prowadzony 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 7. Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomienie.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana wizerunku w celach opisanych powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 2. Udostępnienie wizerunku przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale jest warunkiem zatrudnienia, współpracy, korzystania z usług/zakupu towarów Administratora, gdy są dokonywane bezpośrednio w lokalizacjach Administratora.
 3. Pani/Pana wizerunek utrwalony na monitoringu może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: agencje ochrony współpracujące z Administratorem, zewnętrzne kancelarie prawne, ubezpieczyciele, podmioty publiczne takie jak prokuratura, policja, straż miejska oraz inne podmioty działające na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także innym podmiotom, w przypadku gdy będzie to konieczne do realizacji celu, w jakim monitoring został zastosowany.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  • prawo przenoszenia danych;

V Dodatkowe informacje.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” na tle RODO to  dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na: (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, a także na (3)innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Tak więc, kiedy dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.