Audyt projektów unijnych

Audyt zewnętrzny projektu to usługa atestacyjna inna niż badanie lub przegląd, której celem jest uzyskanie racjonalnej lub ograniczonej pewności na temat tego, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia nie zawiera istotnego zniekształcenia. Audyty projektów unijnych przeprowadzamy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów.

Zakres audytu ustalamy w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W zależności od potrzeb, może on skupiać się na:

  • weryfikacji funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu i wydatkowania środków,
  • analizie ryzyka związanego z realizacją projektu,
  • badaniu realizacji projektu pod kątem zgodności z umową i wytycznymi programowymi oraz przepisami prawa,
  • ocenie prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych,
  • sprawdzeniu zgodności podejmowanych działań z opisem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • ocenie stopnia osiągnięcia celów rzeczowych i finansowych projektu,
  • badaniu prawidłowości systemu rachunkowości, systemu sprawozdawczości i raportowania realizacji projektu,
  • analizie poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków,
  • weryfikacji wydatków pod kątem ich kwalifikowalności,
  • weryfikacji stosowania zasad dotyczących informacji i promocji.

Zaufali nam