Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badania i przeglądy to usługi atestacyjne, których celem jest zwiększenie poziomu zaufania zamierzonych użytkowników do sprawozdania finansowego.

Badanie jest usługą dającą racjonalną pewność, dzięki której biegły rewident może wyrazić opinię o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Racjonalna pewność jest podstawą do wyrażenia opinii, czy sprawozdanie finansowej jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Przegląd jest usługą dającą ograniczoną pewność, dzięki której biegły rewident może wyrazić wniosek na temat tego, czy nic nie zwróciło jego uwagi, co kazałoby mu sądzić, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej.

Badania i przeglądy oferowane przez Ecovis Poland są przeprowadzane interdyscyplinarnie i są zorientowane na problem. Każdorazowo dostosowujemy usługę do indywidualnych potrzeb Klienta i ustawowych wymogów.  Informacje zdobyte w trakcie badania pozwalają zidentyfikować obszary niosące ryzyko dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa i dobrać najlepsze środki zaradcze.

Oferujemy:

  • ustawowe badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym:
    • badania i przeglądy sprawozdań finansowych jednostek notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych,
    • badania i przeglądy sprawozdań finansowych jednostek notowanych na NewConnect,
    • badania sprawozdań finansowych uczelni wyższych.

Zaufali nam