Inwentaryzacje

Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem w ewidencji księgowej. Ustawa o Rachunkowości reguluje obowiązki dot. inwentaryzacji.

Inwentaryzacja jest ważnym narzędziem kontroli oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie, stanowi także istotny element rachunkowości jednostki.

CELEM INWENTARYZACJI JEST:

  • ustalenie faktycznych stanów aktywów i pasywów oraz źródeł ich pochodzenia,
  • skorygowanie danych ewidencyjnych tak, aby były zgodne ze stanem faktycznym,
  • rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzony majątek, oraz
  • ocena stanu i przydatności posiadanych zasobów.

Przeprowadzanie inwentaryzacji stanu majątku przedsiębiorstwa jest procesem koniecznym i dość czasochłonnym. W wielu organizacjach jest to bardzo często kilka dni lub nawet tygodni pracy spędzonej z arkuszami spisowymi.

Prowadzone przez nas inwentaryzacje cechują się doskonałą organizacją pracy, starannością oraz sprawnością działań.

Przeprowadzamy i rozliczamy inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia w firmach o różnych profilach działalności.

Mamy rzetelnie opracowane techniki i metody dokonywania spisu z natury. Zespoły spisowe tworzą eksperci specjalizujący się w dokumentowaniu i rozliczaniu inwentaryzacji oraz w zakresie BHP.

Zapewniamy wykonanie usług z należytą starannością i z zachowaniem w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie realizacji zlecenia.

Naszym celem jest spełnianie potrzeb naszych kontrahentów, dlatego też każdorazowo projekt dostosowywany jest do specyfiki zlecenia.

Przejmując działania inwentaryzacyjne, uwalniamy naszych klientów od:

  • czynności wymagających dużego nakładu pracy zatrudnianego personelu,
  • dodatkowych zadań związanych z zarządzaniem i organizacją inwentaryzacji,
  • zakłóceń w funkcjonowaniu firmy (wiążących się z zaangażowaniem personelu, itp.).

Zaufali nam