Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadząc księgowość oferujemy rzetelne i profesjonalne wsparcie przy zredukowanej do minimum biurokracji. Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów, wspierając osiąganie przez nich celów biznesowych.

Z naszych usług księgowych korzystają firmy reprezentujące zróżnicowaną formę prawną, wielkość i lokalizację, w tym m.in. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Poza pomocą w spełnianiu obowiązków w zakresie podatków i księgowości, oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów finansowych i handlowych. Proponowane przez nas rozwiązania są dostosowane do potrzeb i preferencji Klientów.

Rachunkowość

Obszary, w których świadczymy usługi w zakresie księgowości to m.in:

 •  sporządzenie lub aktualizacja polityki rachunkowości indywidualnie dostosowanej do potrzeb Klienta,
 • ujednolicenie planu kont kilku podmiotów należących do tego samego właściciela lub grupy kapitałowej,
 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 •  organizacja i optymalizacja procesu obiegu dokumentów,
 •  opracowanie polityki rachunkowości dla nowych podmiotów,
 •  modyfikacja zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 •  opracowanie schematów rozliczeń kosztowych poprzedzone weryfikacją merytoryczną prowadzoną przez doradców podatkowych lub biegłych rewidentów,
 •  opracowanie dogodnego dla Klienta systemu controllingu,
 •  opracowanie polityki rachunkowości dla nowych podmiotów,
 •  wsparcie dla wewnętrznych działów controllingu,
 •  opracowanie raportowania finansowego na potrzeby controllingu Spółek,
 •  przygotowanie raportowania finansowego dla celów konsolidacji,
 •  obsługa audytów rocznych oraz przeglądów półrocznych dokonywanych przez audytorów,
 •  bieżący nadzór księgowy i podatkowy nad pracami zespołu Klienta,
 •  sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 •  przygotowanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 •  raportowanie dla organów państwowych (np. do NBP),
 •  przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz standardami międzynarodowymi,
 •  reprezentowanie Klienta przed organami kontroli,
 •  informowanie Klientów o zmianach w przepisach istotnych z punktu widzenia ksiąg rachunkowych i podatków,
 •  przygotowanie Klientów na planowane zmiany przepisów.

Zaufali nam