Raportowanie spółek nieruchomościowych – niezbędny numer NIP

Zgodnie z nowym obowiązkiem do dnia 30 września 2022 roku spółki nieruchomościowe obowiązane były do zaraportowania do organów podatkowych swojej struktury właścicielskiej. Obowiązek ten dotyczy również udziałowców takich spółek. Co istotne raportowanie to jest obowiązkowe również dla podmiotów zagranicznych w przypadku, gdy mogą one zostać zakwalifikowane jako spółki nieruchomościowe bądź są ich udziałowcami.
Informacja przekazywania organom podatkowym powinna zawierać informacje o pośrednich i bezpośrednich udziałowcach spółki nieruchomościowej wraz z liczbą posiadanych udziałów. W celu realizacji obowiązku Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiednie formularze.
Co istotne organy podatkowe uznają, iż w celu złożenia takiej informacji koniecznym jest posiadanie przez podmioty numeru identyfikacji w Polsce. Wobec tego nawet podmioty zagraniczne kwalifikujące się do kategorii spółek nieruchomościowych będą obowiązane do uzyskania numeru NIP w Polsce.
Jako spółkę nieruchomościową należy uznać spółkę, która:
• jako podmiot rozpoczynający działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty
• podmiot istniejący – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera