Tarcza antykryzysowa 4.0 – zestawienie kolejnych zmian

Zwolnienie od zapłaty podatku od przychodów z budynków
Poprzednio obowiązujące zasady dotyczące możliwości skorzystania z przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków do 20 lipca 2020 roku, w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19, za miesiące marzec-maj 2020 r. zostały zastąpione przez nową regulację.

W myśl nowej zasady: zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – zatem, nie trzeba za ten okres płacić podatku od przychodów z budynków.

Brak jest w nowej regulacji wymogu poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19, a ponadto obejmuje ona wszystkich podatników podlegających podatkowi od przychodów z budynków poprzez zwolnienie ich z tej daniny od marca do końca tego roku.


Prawo wierzycieli do wcześniejszego wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie w 2020 r., tzw. złe długi

Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, o zaliczaną do przychodów należnych wierzytelność, wynikającą z transakcji handlowych, która nie została uregulowana, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (zamiast 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

PIT

Podatnicy podatku PIT, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zmniejszyć zaliczkę, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

1) 17% wartości niezapłaconej wierzytelności, zaliczoną do przychodów należnych – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad skali podatkowej albo

2) 19% wartości niezapłaconej wierzytelności, zaliczoną do przychodów należnych – w przypadku podatnika opodatkowanego według stawki liniowej.

CIT

Podatnicy podatku CIT, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zmniejszyć zaliczkę, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

1) 9% wartości niezapłaconej wierzytelności, zaliczoną do przychodów należnych – w przypadku małego podatnika albo

2) 19% wartości niezapłaconej wierzytelności, zaliczoną do przychodów należnych – w pozostałych przypadkach.

Co ważne, jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującej podatnikowi, który wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek, jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.

Podatnik, który dokonał zmniejszenia, jest obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

UWAGA; Zasady te stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz pod warunkiem spełnienia okoliczności wskazanych:

  1. w art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. w art. 18f ust. 9, 10, 13 i 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do zaliczek należnych, których termin płatności upływa w 2020 r.


Zapłacone kary umowne i odszkodowania jako koszty podatkowe

Zapłacone kary umowne i odszkodowania mogą być rozpoznane w kosztach podatkowych, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.


Odliczenia darowizn

Odliczenie od podstawy obliczenia podatku nowych rodzajów darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

Rozszerzono listę podmiotów, którym można przekazać darowiznę, o domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego a organizacja przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny (styczeń – maj 2020 r.) oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.

Odliczenie od dochodu, który mam być opodatkowany, darowizn laptopów lub tabletów przekazanych na cele oświatowe

Od podstawy obliczenia podatku, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Komputery, będące przedmiotem darowizny, muszą być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

W przypadku darowizny przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Co ważne, kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, na przeciwdziałanie COVID-19 oraz laptopów lub tabletów, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Darowizny, otrzymane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., nie są u obdarowanego przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Terminy dotyczące składania informacji o cenach transferowych

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłuża się:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.


Ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.


Import towarów zgodnie z nową uproszczoną procedurą.

Podatnik nie jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów dopiero do rozliczenia importu towarów dokonanego od dnia 1 października 2020 r. (poprzednio był to 1 lipca 2020 r.)

Zatem pozostanie termin czterech miesięcy, od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, na przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej oraz ryzyko sankcji w postaci zakazu korzystania z procedury, gdy w powyższym terminie takie dokumenty nie zostaną przedstawione.


JPK_VAT z deklaracją

Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r. Przesunięcie dotyczy to wszystkich podatników VAT.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

72 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *