Lipcowa nowelizacja PIT, CIT i innych ustaw

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku oraz w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Istotne zmiany w przepisach o Białej Liście Podatników

Ustawa przewiduje istotne zmiany w przepisach dotyczących białej listy polegające na:

 • wprowadzeniu 7-dniowego terminu na złożenie zawiadomienia o przelewie na rachunek spoza wykazu zamiast dotychczasowych trzech dni;
 • doprecyzowaniu, zgodnie z którym zawiadomienie dotyczy wyłącznie pierwszej płatności na dany rachunek;
 • zmianie organu właściwego do składania zawiadomienia na urząd skarbowy podatnika składającego zawiadomienie, a nie jak dotychczas urząd skarbowy kontrahenta;
 • ujednoliceniu i rozszerzeniu wyłączeń ze stosowania sankcji dla płatności na rachunek spoza wykazu, jeżeli (poza dotychczasowym złożeniem zawiadomienia) płatność ta:
  • została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
  • jest dokonywana na rachunek cesyjny, rachunek wykorzystywany do celów działalności faktoringowej lub rachunek gospodarki własnej banku (jeśli poinformowano o takim charakterze rachunku).
  • dotyczy WNT, importu towarów/usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.
 • dodaniu zapisu, zgodnie z którym przekazanie należności przez faktora (pośrednika) bez pośrednictwa rachunku płatniczego spowoduje ustalenie przychodu u takich podatników tak samo jak zapłata na rachunek spoza wykazu.


Ustawa przewiduje również wiele  innych zmian w przepisach ustaw o podatku dochodowym polegających m. in. na:

 • zmianie PKWiU stosowanego dla celów podatkowych (z PKWiU z 2008 r. na PKWiU z 2015 r.),
 • zwolnieniu organów podatkowych z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku PIT-40A dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok (a więc jeżeli z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata),
 • doprecyzowaniu przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box),
 • doprecyzowaniu art. 44 ust. 17 ustawy o PIT określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych,
 • wprowadzeniu podstawy do korygowania zeznania za pośrednictwem usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (zob. co wynika ze zmian w treści art. 45cd ustawy o PIT i art. 21c ustawy o ryczałcie); zmiana ta ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. (w zakresie ustawy o PIT) oraz od 1 stycznia 2019 r. (w zakresie ustawy o ryczałcie),
 • wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej zaliczenia dopłat wnoszonych przez wspólników lub zysków zatrzymanych do kosztów uzyskania przychodu.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów: dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r., przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

67 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *