Tarcza antykryzysowa – podsumowanie dotychczasowych zmian

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie regulacji wprowadzonych w życie na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (w skrócie zwanej „ustawą o COVID-19”), a także informacji zawartych w rozporządzeniach.

PODATEK DOCHODOWY

PIT

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za 2019 r.

Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

CIT

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

2) uzyskali w w/w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie, podatnik składa korektę zeznania.

Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika podatku PIT w 2020 r. przychody z tytułu:

 • – świadczenia postojowego otrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19;
 • – świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu, gdy jest to niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych (świadczenie to podlega zwolnieniu również z ZUS) . o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.

Zwiększono limity zwolnień od podatku dochodowego, tj. wolne od podatku dochodowego są:

 • – zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł w 2020 r.;
 • – zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – do kwoty 10 000 zł w 2020 r.;
 • – wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł w 2020 r. i 2021 r.;
 • – dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – do kwoty 3 000 zł w 2020 r.

Odliczanie od dochodu darowizn

Podatnicy CIT, podatnicy PIT, w tym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku, a także opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym) mogą odliczyć darowizny  przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Przesunięty jest terminu przekazania przez płatników zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy,  z tytułu działalności wykonywanej osobiście, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, pobranych w marcu i kwietniu, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zatem zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

Niektórzy podatnicy, skorzystają z przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku.

Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%, w wyniku negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.

Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów albo rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej.

Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%, pod warunkiem, że jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID– 19.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie 2019 roku, w celu ustalenia poziomu spadku przychodów w 2020 roku, obliczą średnie przychody przypadające na miesiące albo kwartały 2019 roku, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID– 19. Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 roku i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 roku, albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 roku zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID– 19.

Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy ci uwzględnią w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dłużnik = podatnik podatku CIT, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiada zobowiązania nieuregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, to tych nieuregulowanych zobowiązań nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym. Zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r., jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane.

Podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli marzec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników” (podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,)

Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, poinformują o tym w zeznaniu rocznym.

 1. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów (maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
  1. Podatnicy, koszty kwalifikowane, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, mogą odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.
  1. Podatnicy, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku w wysokości 5%, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Wysokość tych zaliczek oblicza się w następujący sposób:

1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem 5% stawki;

2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem 5% stawki od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Uprawnienie to przysługuje, także gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Brak karalności złożenia zeznania rocznego po 30 kwietnia.

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po 30 kwietnia 2020, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Należy pamiętać, że podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych), jak również osoby fizyczne, rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mają automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób na stronie podatki.gov.pl. Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane przez administrację skarbową zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 1. Odroczony jest obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników,
 2. Przesunięty jest termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT na dzień 1 lipca 2020 r.
 3. Można wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony (np. na telefon nabywcy), tzw. e-paragony.
 4. Zasady rozliczania importu zgodnie z art. 33a ustawy VAT, w brzmieniu, które miało obowiązywać od 1 kwietnia 2020, nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 2020 r.
 5. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. zwalnia się od podatku import i wewnątrzwspólnotowe nabycie darowanych następnie na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2, po spełnieniu warunków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
 6. Paragon jako uproszczona faktura

Do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji VAT wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania, w tym okresie, wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego muszą zostać ujęte w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży sprowadzonej za pomocą kasy rejestrującej.  

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG i PODATKI DOCHODOWE

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienia, o zapłacie należności na inny rachunek niż zawarty w tzw. białej liście, przedłużą z trzech dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rady gmin mogą wprowadzić za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rady gmin mogą przedłużyć przedsiębiorcom terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Zawieszono jego wejście w życie do końca 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Minister Finansów przedłużył terminy w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Poniżej omówione zostały wybrane elementy z powyższego rozporządzenia.

Terminy wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych

Termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r., tj. termin ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, które przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości

 1. Termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości (termin na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, który przypada nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym) przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego –  o 60 dni.
 • Termin zakończenia inwentaryzacji, określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację – składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym), przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 60 dni.
 • Terminy:
 • – art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości (Jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego),
 • – art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umów) i 3 tej ustawy,
 • – art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego),
 • – art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości (Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego),
 • – art. 63c ust. 2 ustawy o rachunkowości (Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe) i ust. 4 tej ustawy (Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej),
 • – art. 63f ust. 1 ustawy o rachunkowości (Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności)
 • – art. 63g ust. 4 ustawy o rachunkowości (Skonsolidowane sprawozdanie z płatności jednostki dominującej),

przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

Podsumowując, sprawozdanie finansowe za 2019 r. powinno być:

 1. sporządzone do 30 czerwca (do 31 maja – dla spółek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego);
 2. zatwierdzone do 30 września (do 31 sierpnia – dla spółek nadzorowanych przez KNF);
 3. złożone do Krajowego Rejestru Sądowego do 15 października (do 15 września – dla spółek nadzorowanych przez KNF).

ZAWIESZENIE TERMINÓW PODATKOWYCH

 1. Zawieszone są terminy dotyczące składania informacji o krajowych schematach podatkowych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Zawieszone są terminy dotyczące składania informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

Wydłużeniem terminu objęte zostaną podmioty powiązane, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW PODATKOWYCH DO SPORZĄDZENIA I PRZESŁANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH I NIEKTÓRYCH INFORMACJI PODATKOWYCH

CIT-8

Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku obrotowego,

Dla podatników, którzy:

 1. osiągnęli wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
  1. uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych przez tego podatnika

– przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku obrotowego.

ORD-U

Przedłuża się termin do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane.

Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

IFT-2R

Przedłuża się termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.3)), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Przedłużenie stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

PODATEK AKCYZOWY

W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od:

1) obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej;

2) dokonania czynności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) przez tego kontrolującego.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego powiadamia o odstąpieniu od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej lub od dokonania czynności przez kontrolującego. Jednakże, podmiot przekazuje niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację o przebiegu przeprowadzonych czynności.

CZYNNY ŻAL TAKŻE ELEKTRONICZNIE

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

OPŁATA PROLONGACYJNA W PODATKACH I W SKŁADACH ZUS

Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana, gdy wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Ponadto, Minister finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od stycznia 2020 r., w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 oraz ochroną obywateli może nastąpić brak możliwości kontynuowania postępowań, w szczególności podatkowych i kontroli oraz realizacji obowiązków bądź uprawnień stron postępowania i kontrolowanych. Z tego względu istnieje potrzeba zawieszenia toczących się postępowań i kontroli, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań.

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli, w tym podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań będzie wywoływać skutki prawne już od chwili jego wydania.

Minister finansów będzie miał prawo do wydania rozporządzenia, które z mocy prawa zawiesi postępowania i kontrole.

FIRMY AUDYTORSKIE

Firmy audytorskie będą mogły wykonać usługi badania sprawozdań finansowego jednostki zainteresowania publicznego na maksymalny 10-letni okres zlecenia badania sprawozdań finansowych.

PRZESUNIĘCIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

Termin na wnoszenie opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostaje przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin na wnoszenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności należnej za 2020 r. zostaje przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.

ABONAMENT

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwolnienia się przedsiębiorców z zapłaty wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, gdy wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego przedsiębiorcy za świadczenie przez niego usług w danym okresie, oraz opłat abonamentowych.

WYDŁUŻONO TERMIN ZGŁASZANIA DO CRBR INFORMACJI O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH

Został wydłużony termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR (tj. przed 13 października 2019 r.).

Termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych ww. spółek do CRBR zostanie przedłużony z 6 miesięcy do 9 miesięcy, tj. do 13 lipca 2020 r.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

68 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *