Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie przesunięcia terminów

PIT

Termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r., tj. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe.

 

Rachunkowość

Termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości (termin na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, który przypada nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym) przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego –  o 60 dni.

Termin zakończenia inwentaryzacji, określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację – składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym), przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 60 dni.

Terminy określone w ustawie o rachunkowości:

– art. 49b ust. 9 (Jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.),

– art. 52 ust. 1 (Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umów) i 3,

– art. 53 ust. 1 (Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego),

– art. 55 ust. 2c (Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego),

– art. 63c ust. 2 (Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe) i ust. 4 (Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej),

– art. 63f ust. 1 (Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności)

– art. 63g ust. 4 (Skonsolidowane sprawozdanie z płatności jednostki dominującej),

przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o 2 miesiące.

 

Inne zmiany

§ 4. Terminy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedłuża się o:

  1. 30 dni – w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 37, art. 265 pkt 1 oraz art. 266 tej ustawy;
  2. 60 dni – w odniesieniu do sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 tej ustawy.

§ 5. Terminy określone w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1675) przedłuża się o dwa miesiące.

§ 6. Terminy określone w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1859) przedłuża się o dwa miesiące.

§ 7. Terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020 r., określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) przedłuża się o:

  1. 23 dni – w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 6 tego rozporządzenia;
  2. 30 dni – w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 7 tego rozporządzenia oraz załącznikach nr 6-8 do tego rozporządzenia.

§ 8. 1. Terminy określone w § 26 ust. 3, § 32 ust. 2 oraz  § 34 ust. 1-2, 4, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) przedłuża się o 60 dni.

Termin określony w  § 32 ust. 1  rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o dwa miesiące.

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *