Tarcza antykryzysowa – omówienie wybranych zagadnień

PODATEK DOCHODOWY

1. Odliczanie bieżącej straty podatkowej
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za 2019 r.
Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

2. Zwolnienia od podatku w PIT
Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika podatku PIT w 2020 r. przychody z tytułu:
– świadczenia postojowego otrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19;
– świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu, gdy jest to niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych (świadczenie to podlega zwolnieniu również z ZUS).

3. Odliczanie od dochodu darowizn
Podatnicy CIT, podatnicy PIT, w tym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku, a także opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym) mogą odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
W przypadku darowizny przekazanej:
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

4. Przesunięcie terminu pobrania zaliczek przez płatnika
Będzie przesunięcie terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu. Zatem zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

5. Przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków
Niektórzy podatnicy, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku.
Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%.
Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.
Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów albo rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej.
Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

6. Zniesienie obowiązku dłużników wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie, tzw. złe długi
Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%.
Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy ci uwzględnią w zeznaniu podatkowym.
Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie 2019 roku, w celu ustalenia poziomu spadku przychodów w 2020 roku, obliczą średnie przychody przypadające na miesiące albo kwartały 2019 roku. Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 roku i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 roku, albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 roku zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID– 19.

7. Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w PIT i CIT (tylko mali podatnicy)
Podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników” (podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro,)
Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, poinformują o tym w zeznaniu rocznym.

8. Podatnicy, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19
a) Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów (maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
b) Podatnicy, koszty kwalifikowane, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, mogą odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.
c) Podatnicy, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku w wysokości 5%, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Wysokość tych zaliczek oblicza się w następujący sposób:
1) pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem 5% stawki;
2) zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem 5% stawki od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.
Uprawnienie to przysługuje, także gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
1. Odroczony zostanie obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników,
2. Przesunięty zostanie termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT na dzień 1 lipca 2020 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rady gmin mogą wprowadzić za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Rady gmin mogą przedłużyć przedsiębiorcom terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Zawieszono jego wejście w życie do końca 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Minister Finansów w drodze rozporządzenia może określić inne terminy w zakresie sporządzania rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji sprawozdań finansowych

ZAWIESZENIE TERMINÓW PODATKOWYCH
a) Zawieszone będą terminy dotyczące składania informacji o krajowych schematach podatkowych do dnia 30 czerwca 2020 r.
b) Zawieszone będą terminy dotyczące składania informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
Wydłużeniem terminu objęte zostaną podmioty powiązane, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, z powodu wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Spadki te muszą dotyczyć sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż o 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, albo nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia lub częściowe zaspokojenie wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto pracodawca otrzyma środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Świadczenia te przysługują na łączny okres 3 miesięcy.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
Przedsiębiorcy, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, opłacający składki sami za siebie oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło, będą mieli prawo do jednorazowej wypłaty, tzw. świadczenia postojowego. Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80% (lub 50%) minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz po spełnieniu określonego w przepisach spadku dochodów, w określonym okresie oraz innych warunków.
Trzeba złożyć wniosek do ZUS.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW I KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SAMOZATRUDNIONYCH
Wsparcie przedsiębiorców mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane w przypadku określonego poziomu spadku obrotów, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania

POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji.
Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK
W firmach zatrudniających do 9 osób ubezpieczonych, przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy. Warunkiem umożliwiającym zwolnienie z ww. składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie, zwolnienie z tytułu składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.
Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r.

PRZESUNIĘCIE TERMINU WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ OPŁAT Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.
Termin na wnoszenie opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostaje przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.
Termin na wnoszenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności należnej za 2020 r. zostaje przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.

ABONAMENT
Będzie czasowe zwolnienie przedsiębiorców z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych w okresie epidemii.

OPŁATA PROLONGACYJNA W PODATKACH I W SKŁADACH ZUS
Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana, gdy wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od stycznia 2020 r., w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 oraz ochroną obywateli może nastąpić brak możliwości kontynuowania postępowań, w szczególności podatkowych i kontroli oraz realizacji obowiązków bądź uprawnień stron postępowania i kontrolowanych. Z tego względu istnieje potrzeba zawieszenia toczących się postępowań i kontroli, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań.
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli, w tym podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań będzie wywoływać skutki prawne już od chwili jego wydania.
Minister finansów będzie miał prawo do wydania rozporządzenia, które z mocy prawa zawiesi postępowania i kontrole.

EGZEKUCJA
Będą wstrzymane postępowania egzekucyjne (nie umorzone czy też zawieszone).

FIRMY AUDYTORSKIE
Firmy audytorskie będą mogły wykonać usługi badania sprawozdań finansowego jednostki zainteresowania publicznego na maksymalny 10-letni okres zlecenia badania sprawozdań finansowych.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

70 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *