ORD-U czyli informacja o umowach zawartych z nierezydentami

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami

W myśl art. 82 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

W jakich przypadkach należy składać te informacje, zostało wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami sporządza się i przekazuje, jeżeli:

  1. jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
  2. inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
  3. nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślić należy, że informacje o umowach zawartych z w/w nierezydentami są przekazywane wtedy, gdy przekroczone zostaną limity wartościowe, takie jak:

  1. pkt 1 i 2 – w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;
  2. pkt 3 – w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro.

Wartości limitów wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę.

W ORD-U uwzględnia się wartość należności lub zobowiązań wynikającą:

1) z umów sporządzonych w formie pisemnej lub

2) z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli w umowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej. \

Określone wartości zobowiązań lub należności wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:

1) zawarto umowę lub

2) wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy.

Nie podlegają raportowaniu w ORD-U umowy

1)    zawarte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;

2)    kredytu albo pożyczki zawarte przez banki i agencje rządowe;

3)    objęte, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową;

4)    związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.

ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

Za 2019 r. nie ma zwolnienia z obowiązku składania ORD-U, gdy sporządza się uproszczone sprawozdanie w zakresie cen transferowych.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *