Nowy plik JPK VAT dla dużych przedsiębiorców

Od 1 kwietnia 2020 r. część podatników (duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) będzie zobowiązana do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT. Od 1 lipca 2020 r. powyższy obowiązek będzie dotyczył już wszystkich podatników. Nowy plik JPK_VAT obejmie zarówno ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT, jak również deklarację VAT (VAT-7 i 7K).
Ustawa wprowadza definicję tylko miko, małego oraz średniego przedsiębiorcy. Nie zawiera natomiast definicji dużego przedsiębiorcy. Dużymi przedsiębiorcami są zatem przedsiębiorcy, którzy nie są ani mikroprzedsiębiorcami, ani małymi przedsiębiorcami ani średnimi przedsiębiorcami.
Ustawa definiuje średniego przedsiębiorcę, jako: „przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą”.

Zatem duży przedsiębiorca to ten, który zatrudnia 250 lub więcej pracowników albo pomimo mniejszej liczby zatrudnionych przekroczył oba kryteria finansowe (roczny obrót przekracza 50 milionów euro, a całkowity bilans roczny – 43 miliony euro) przez dwa ostatnie lata obrotowe.

 
PROCEDURA POZWALAJĄCA USTALIĆ DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCĘ

Procedura pozwala ustalić, czy przedsiębiorca jest dużym (tj. innym niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Krok 1: czy przedsiębiorca w obu ostatnich latach lat obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników?
Dużymi przedsiębiorcami są, po pierwsze, przedsiębiorcy, którzy w obu poprzednich latach obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, przy czym:
1) średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty (art. 7 ust. 3 p.p.),
2) przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (art. 7 ust. 3 p.p.),
3) w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę (art. 7 ust. 4 p.p.).
Krok 2: czy przedsiębiorca w obu ostatnich latach obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro?
Dużymi przedsiębiorcami są również przedsiębiorcy, u których w obu ostatnich latach obrotowych przekroczone były oba limity finansowe przewidziane dla średnich przedsiębiorców. Pierwszym z tych limitów jest obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro (kursem przeliczeniowym jest kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).
Krok 3: czy u przedsiębiorcy w obu ostatnich latach obrotowych suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyła równowartość w złotych 43 mln euro?
Drugim z limitów finansowych przewidzianych dla średnich przedsiębiorców, których przekroczenie w obu ostatnich latach obrotowych skutkuje uznaniem przedsiębiorcy za dużego przedsiębiorcę, jest suma aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzanego na koniec roku przekraczająca równowartość w złotych 43 mln euro (kursem przeliczeniowym jest kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *