Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – część I

Kolejne zmiany podatkowe przed nami, poniżej opis części z nich:

 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m. in. przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Obecnie ustawa oczekuje na publikację w dzienniku ustaw.

Zmiany dotyczące mechanizm podzielonej płatności wejdą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Do najważniejszych zmian dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone przez tę nowelizację należy zaliczyć, naszym zdaniem:

  1. wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności przekracza 15 000 zł

  1. likwidacja stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,

z dniem 1 listopada 2019 r. uchyla się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
z których wynikał obowiązek
stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy polskimi podatnikami

  1. obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”

faktury, w których kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy powinny zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej

płatności”

  1. obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego

podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa
w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej

  1. sankcje dla podatników naruszających nowe obowiązki [(i) dodatkowe zobowiązanie podatkowe, (ii) brak prawa rozpoznania zapłaconej kwoty w kosztach uzyskania przychodów, (iii) sankcja wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego)

(i) w przypadku stwierdzenia, że:

– podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a (tj. bez umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, oraz

– podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a (tj. bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności),

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze[1]

(ii) podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł została dokonana
z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności – w przypadku transakcji, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy [2]

(iii) podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych; w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe

[1] – w przypadku podatnika, który wystawił fakturę sankcji nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę lub świadczenie usług wymienionych w złączniku nr 15, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

– w przypadku podatnika, który dokonał płatności sankcji nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,

[2] regulacja ta nie została uwzględniona w tekście ustawy uchwalonej ostatecznie przez Sejm i przekazanej Prezydentowi do podpisu; mimo to ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące tej regulacji, co może wskazywać na omyłkowe usunięcie tej regulacji z ostatecznie uchwalonego teksu ustawy i należy liczyć się z tym, że regulacja ta zostanie ostatecznie umieszczona w ustawie

 

W najbliższych dniach przekażemy Państwu kolejne informacje w tym zakresie.

 

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie są opinią lub poradą prawną.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z prezentowanymi informacjami zapraszamy do kontaktu z nami.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *