Zmiany w ustawach w związku z wprowadzeniem tzw. „białej” listy podatników VAT

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, w związku z wprowadzeniem tzw. „białej” listy podatników VAT:

– w Ordynacji podatkowej: solidarna odpowiedzialności podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczono usługę, w przypadku niedokonania, przez tego podatnika, zapłaty należności powyżej 15 000 zł na rachunek wskazany w elektronicznym wykazie podatników prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązywać będzie od początku 2020 r.),

– w podatkach dochodowych tj. PIT i CIT: brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15 tys. zł (dokonana z innym przedsiębiorcą) zostanie wykonana przelewem na rachunek inny niż też zawarty w elektronicznym wykazie podatników prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązywać będzie od początku 2020 r.),

– w ustawie o podatku od towarów i usług: elektroniczny wykaz podatników prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę oraz rozszerzony zostanie zakres informacji w nim zawarty (obowiązywać będzie od 1 września 2019 r.).

W dniu 24 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podpisana ustawa wprowadza zmiany m. in. w następujących aktach prawnych:

  1. ustawie o podatku od towarów i usług,
  2. ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. ustawie Ordynacja podatkowa.

I tak, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami:

  1. ustawy o podatku od towarów i usług, Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz ten, w porównaniu do obecnie obowiązujących regulacji, zostanie rozszerzony m. in.
o następujące dane:

  • status podmiotu,
  • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku
    z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu systemu STIR.

Wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

  1. ustaw o podatkach dochodowych, podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (limit wartości transakcji 15 000 zł) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Ponadto, do ustaw, dodano regulacje, zgodnie z którymi w przypadku, gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z:

– dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo

– nabywcą towarów lub usługobiorcą

jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, u podatnika tego ustala się przychód, w dniu zlecenia przelewu, w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na taki rachunek.

Jednakże regulacje wskazane powyżej nie będą miały zastosowania, w przypadku, gdy podatnik dokonujący tych płatności złoży zawiadomienie, o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

  1. ustawy Ordynacja podatkowa, został wprowadzony nowy przepis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczono usługę, w przypadku niedokonania, przez tego podatnika, zapłaty należności na rachunek wskazany w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

W takim przypadku, podatnik dokonujący zapłaty należności odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę, za zaległości podatkowe tego podmiotu (proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub świadczenie usług), jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (w praktyce odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła transakcji, dokonywanych między przedsiębiorcami, których wartość przekroczy 15 000 zł).

Regulacji dotyczącej odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się jednak w przypadku, gdy podatnik dokonujący takiej płatności złożył zawiadomienie o zapłacie należności na taki rachunek, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu oraz do transakcji, w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa
w ustawie o podatku od towarów i usług ( w tym przypadku składanie zawiadomienia nie jest konieczne).

W związku z wprowadzeniem omawianych powyżej zmian, nowelizacja poszerza zakres stosowania regulacji dotyczącej zabezpieczenia na majątku podatnika, po doręczeniu mu decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności, która powstała w związku z płatnościami dokonanymi na rachunek inny niż zawarty w wykazie.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r. natomiast zmiany w ustawach o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Obecnie ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *