Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła

W ramach zapowiedzianego przez nas cyklu dotyczącego prezentacji zmian w podatkach, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., przedstawiamy poniżej informacje dotyczące regulacji w zakresie poboru podatku u źródła.

Zmiany w tym zakresie możemy podzielić na następujące kwestie:

 1. zmiany w zakresie sposobu poboru podatku,
 2. zmiany klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych,
 3. zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego w związku z naruszeniem przepisów dotyczących poboru podatku u źródła,
 4. zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
 5. zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela.

Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła:

Obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku płatności przekraczających 2 000 000 zł rocznie do jednego kontrahenta (od nadwyżki ponad tę kwotę)

 • Do wysokości kwoty 2 000 000 zł obowiązywać będą, co do zasady, dotychczasowe zasady płatności (poboru) podatku u źródła z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (m. in. odsetki, prawa autorskie, działalność widowiskowa, rozrywkowa, sportowa, usługi niematerialne, wywóz ładunków i pasażerów, transport lotniczy) oraz art. 22 ust. 1 (dywidendy).

Jedyną, ale za to bardzo istotną zmiana, jest wskazanie wprost obowiązku płatnika do dochowania należytej staranności w ramach weryfikowania uprawnienia do zastosowania preferencji podatkowych w momencie wypłaty należności.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 (zdanie przedostatnie i ostatnie) przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 (20% i 10%) lub art. 22 ust. 1 (19%), zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Kwestia dochowania należytej staranności jest istotna z tego względu, że ocena jej zachowania będzie dokonywana przez organ podatkowy. Dodatkowo kwestia ta może nastręczać wątpliwości związane z jej stosowaniem, jako że nie została zdefiniowana w ustawie.

Należy przy tym dodać, że dotychczas wymagane oświadczenia: i) że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ii) że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności oraz obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji, nadal obowiązują.

 • Dopiero w momencie przekroczenia w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, wypłacający jest obowiązany, co do zasady, jako płatnik pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku właściwej dla tytułu płatności, od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł.

W takim przypadku płatnik nie ma możliwości stosowania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę limitu oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 2 000 000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych należności.
 • Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota limitu wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.
 • Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę 2 000 000 zł.

Przykład

Podatnik podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągnął w Polsce dochód z związku z wypłatą dywidendy na jego rzecz w kwocie 1 700 000 zł.

Płatnik zachowując wymagania określone w przepisach zastosował obniżoną stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. 5%) zamiast stawki 19%. Podatek pobrany przez płatnika wyniósł w tej sytuacji 85 000 zł.

Jednocześnie, od tego samego podmiotu, który wypłacił dywidendę, podatnik uzyskał następnie w tym samym roku kwotę 400 000 zł tytułem należności licencyjnych.

Płatnik zachowując wymagania określone w przepisach zastosował obniżoną stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. 10%), ale tylko dla kwoty 300 000 zł.

W stosunku do nadwyżki ponad limit 2 000 000 zł (tj. do kwoty 100 000 zł) płatnik będzie zobowiązany zastosować podstawową stawkę podatku wynikającą z ustawy (20%).

W konsekwencji, kwota podatku, którą płatnik będzie zobowiązany pobrać przy wypłacie wspomnianych należności licencyjnych, wyniesie:

10% x 300 000 zł + 20% x 100 000 zł = 30 000 zł + 20 000 zł = 50 000 zł

Podatnik lub płatnik (w przypadku gdy poniósł ekonomiczny koszt podatku) będzie mógł wystąpić o zwrot podatku do władz skarbowych.

 • Organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 • W przypadku skorzystania przez podatnika (płatnika) z tej procedury, można wyodrębnić trzy fazy postępowania w sprawie zwrotu

złożenie wniosku:

 • wniosek o zwrot podatku może złożyć:
  • podatnik, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu,
  • płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku (wniosek składany jest w formie elektronicznej),
 • wniosek o zwrot podatku powinien zawierać oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku (obowiązek złożenia oświadczenia istnieje także na dalszym etapie postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji),
 • do wniosku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności, w szczególności m. in.:
 • certyfikat rezydencji podatnika,
 • dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania należności, z którymi wiązała się zapłata podatku (np. wyciągi bankowe),
 • dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności (umowy, faktury),
 • stosowne oświadczenia podatnika (m. in. że spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, o prowadzeniu rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby podatnika dla celów podatkowych),
 • dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

weryfikacja wniosku:

 • w sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu,
 • zwrot podatku następuje, co do zasady, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku (termin ten biegnie na nowo od dnia wpływu zmienionego wniosku o zwrot podatku),
 • w przypadku gdy weryfikacja zasadności zwrotu nie jest możliwa w terminie, organ podatkowy może przedłużyć wskazany termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji wniosku o zwrot podatku w ramach kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego (w tym również przeprowadzenie kontroli podatkowej na terytorium państwa siedziby podatnika dla celów podatkowych),
 • w przypadku gdy do wniosku nie dołączono dokumentacji pozwalającej na ustalenie jego zasadności, organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

zwrot podatku:

 • jeżeli wniosek o zwrot podatku nie budzi wątpliwości, organ podatkowy niezwłocznie dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydania decyzji,
 • podatek niezwrócony przez organ podatkowy w terminie podlega oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej.
 • zwrot podatku dokonywany jest na rachunek bankowy wnioskodawcy lub rachunek wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Sytuacje, w których, mimo, że płatności przekraczają limit 2 000 000 zł, możliwe jest zastosowanie preferencji przy poborze podatku u źródła:

1.złożenia oświadczenia przez płatnika (o posiadaniu stosownych dokumentów i zweryfikowaniu kontrahenta)

W składanym oświadczeniu podatnik wskazuje, że:

 • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż „podstawowe” wskazane w przepisach (10%, 19%, 20%), zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek przewidzianych dla zwolnienia oraz o braku zachowania warunku „beneficial owner

Oświadczenie składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Oświadczenie składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w zależności od sytuacji będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika albo w sprawach opodatkowania osób zagranicznych).

W przypadku gdy do złożenia oświadczenia, obowiązana jest więcej niż jedna osoba dowód złożenia tego oświadczenia przekazywany jest wraz ze zgłoszeniem do organu podatkowego.

W zgłoszeniu tym potwierdza się, że oświadczenie zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego złożenia. Zgłoszenie składa jedna z osób, które złożyły oświadczenie. Zgłoszenie nie może zostać złożone przez pełnomocnika.

Jeżeli płatnik złożył oświadczenie a następnie dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat należności płatnik nie jest zobowiązany do podbory podatku do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie.

W takim przypadku płatnik, w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął ten okres, składa oświadczenie do tego samego naczelnika urzędu skarbowego, że w momencie dokonania dalszych wypłat należności:

 • posiadał dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiadał wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek przewidzianych dla zwolnienia oraz brak zachowania warunku „beneficial owner”.

W przypadku gdy złożenie tego nie jest możliwe z uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem, płatnik, w terminie, o którym mowa w tym przepisie, wpłaca podatek, który byłby należny przy braku zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę.

Oświadczenia oraz zgłoszenie składa się w postaci elektronicznej.

2. otrzymanie przez podatnika/płatnika opinii o stosowaniu zwolnienia

Organ podatkowy, na wniosek złożony przez podatnika albo płatnika (jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku) wydaje, pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków uprawniających do braku poboru podatku opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz podatnika należności objętych poborem tym podatkiem (opinia o stosowaniu zwolnienia).

Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia składa się w postaci elektronicznej. W ten sam sposób następuje uzupełnienie wniosku w zakresie przedstawienia organowi podatkowemu dalszych faktów oraz przekazania uzupełniającej dokumentacji.

Odmawia się wydania opinii o stosowaniu zwolnienia w przypadku:

 • niespełnienia przez podatnika przesłanek przewidzianych dla zwolnienia od podatku,
 • istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności,
 • istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że w danej sytuacji może dojść do obejścia prawa, czy próby unikania opodatkowania,
 • istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych

Na odmowę wydania opinii o stosowaniu zwolnienia przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Opinię o stosowaniu zwolnienia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego.

Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 2 000 zł wpłacanej na rachunek organu podatkowego, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Opinia o stosowaniu zwolnienia wygasa:

 • z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania;
 • ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin, o którym mowa poniżej, jeżeli zgodnie z tym przepisem wnioskodawca poinformował organ podatkowy o istotnej zmianie okoliczności;
 • z dniem, w którym podatnik, którego dotyczy ta opinia, przestał spełniać warunki przewidziane dla zwolnienia z podatku, jeżeli wnioskodawca nie poinformował o tym organu podatkowego zgodnie z przepisem omówionym poniżej.

W przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków korzystania ze zwolnienia od podatku, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności powinien się dowiedzieć, że doszło do tej zmiany, informuje o tym organ podatkowy. Wnioskodawca będący podatnikiem jednocześnie informuje płatnika o istotnej zmianie tych okoliczności.

Organem podatkowym właściwym w sprawach wydawania opinii jest, w zależności od sytuacji, naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika albo naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zmiana szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych wynikających z przepisów implementujących dyrektywy unijne w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22c).

Zgodne z uzasadnieniem do ustawy, celem zmiany jest z jednej strony rozszerzenie zakresu przedmiotowego tej szczególnej klauzuli na sytuacje nadużyć w stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła, które uregulowano obecnie w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (są to przychody osiągane m. in. z odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, know-how).

Z drugiej strony uczynienie tej klauzuli bardziej jednoznaczną interpretacyjnie i w pełniejszym stopniu zabezpieczającą interesy Skarbu Państwa przed nadużyciami związanymi z nieuprawnionym korzystaniem ze zwolnień od podatku u źródła, poprzez m. in.

 • wprowadzenie szerszego katalogu zdarzeń pozwalających ocenić kontekst istniejącej struktury oraz zależności faktycznych lub prawnych, w których funkcjonuje podatnik zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku,
 • nawiązanie do brzmienia ogólnej klauzuli unikania opodatkowania, zawartej w Ordynacji podatkowej (weryfikacja prawa do zwolnienia w kontekście przedmiotu i celu ustawy oraz pojęcie sztuczności),
 • implementację przesłanki sztuczności (nierzeczywistości) w sposób budzący mniej wątpliwości interpretacyjnych.

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego w związku z naruszeniem przepisów dotyczących poboru podatku u źródła.

W przypadku gdy złożone przez płatnika oświadczenie nie było zgodne z prawdą, płatnik nie dokonał wymaganej weryfikacji lub podjęta przez płatnika weryfikacja nie była adekwatna do charakteru i skali działalności płatnika, ustalane będzie ustalenie dodatkowego zobowiązanie podatkowe w wysokości 10% podstawy opodatkowania należności, w stosunku do której płatnik zastosował niższą stawkę podatku lub nie pobrał podatku.

Stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego ulega podwojeniu, jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 zł – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę.

Certyfikat rezydencji

Znowelizowane przepisy umożliwiają uwzględnienie przez płatnika kopii certyfikatu rezydencji w sytuacji poboru podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby nie mające miejsca siedziby na terytorium polski z tytułu usług niematerialnych (m. in. usługi doradcze, księgowe, badania rynku) do kwoty należności wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu nie przekraczającej 10 000 zł rocznie i sytuacji, w których informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela

Nowelizacja wprowadza również zmiany w definicji rzeczywistego właściciela.

I tak, ilekroć w ustawie jest mowa o rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio.

Znowelizowana definicja wskazuje płatnikowi według jakich kryteriów ma dokonywać weryfikacji statusu podatnika orz dodatkowo wskazuje na konieczność uwzględniania czynników o charakterze faktycznym, a nie tylko formalno-prawnych.

Omawiane przez nas, w niniejszej informacji, zmiany odnoszą się do regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Co do zasady, zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinny różnić się znacząco w samej istocie regulacji, jednakże należ zachować ostrożność w ich analizie, choćby ze względu na odmiennego adresata przepisów, czy też inną ich redakcję.

 

 Powyższe informacje mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie są opinią lub poradą prawną. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z prezentowanymi informacjami zapraszamy do kontaktu z nami.

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

4 847 komentarzy

 1. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before
  but after browsing through some of the post I realized it’s new
  to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back
  frequently!

 2. First off I would like to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your head
  prior to writing. I’ve had a tough time clearing my mind
  in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying
  to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate
  it!

 3. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous
  websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I
  can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 4. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

 5. I think this is among the so much vital info for me.

  And i am happy studying your article. However should statement on some
  common issues, The web site taste is wonderful, the articles is actually great : D.
  Just right process, cheers

 6. It’s remarkable to pay a quick visit this site and reading the views of
  all colleagues about this post, while I am also zealous of getting know-how.

 7. whoah this blog is magnificent i love studying your posts. Stay
  up the good work! You already know, a lot of persons are looking round for this information, you can help them greatly.

 8. Magnificent beat ! I would like to apprentice
  while you amend your website, how could i subscribe for a blog
  website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear concept

 9. I am now not positive where you’re getting your information,
  however good topic. I must spend some time finding out more or understanding more.

  Thanks for excellent info I used to be in search of this information for my mission.

 10. My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I
  may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking at your web page repeatedly.

 11. Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?

  The account helped me a applicable deal. I had been a little bit
  acquainted of this your broadcast provided vivid clear idea

 12. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon.
  Kudos

 13. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  months of hard work due to no data backup. Do you have
  any methods to prevent hackers?

 14. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a
  comment is added I recieve four emails with the same comment.
  Is there a means you can remove me from that service? Many thanks!

 15. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a
  great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back in the future.
  I want to encourage that you continue your great work, have a nice evening!

 16. hi!,I like your writing so so much! proportion we keep up
  a correspondence more about your post on AOL? I need an expert in this space to
  resolve my problem. May be that’s you! Taking a look forward
  to peer you.

 17. Just want to say your article is as amazing. The clearness in your post
  is simply great and i can assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 18. Hi my family member! I want to say that this post is
  amazing, great written and come with approximately all significant infos.
  I would like to peer extra posts like this .

 19. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me
  tell you, you have hit the nail on the head. The problem is
  an issue that not enough people are speaking intelligently about.

  I am very happy I stumbled across this during my hunt for something
  regarding this.

 20. A person necessarily assist to make seriously articles I would state.
  That is the very first time I frequented your website page and to this point?
  I surprised with the analysis you made to make this particular post amazing.
  Magnificent job!

 21. First off I would like to say terrific blog! I had a quick
  question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to find out how you center yourself and
  clear your head prior to writing. I’ve had trouble clearing
  my thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

  Thanks!

 22. Valuable information. Fortunate me I found your site by accident,
  and I’m surprised why this accident did not happened in advance!
  I bookmarked it.

 23. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through
  this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 24. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I really hope to see the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has encouraged
  me to get my very own site now 😉

 25. I am not sure where you are getting your information, but great
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this info for my
  mission.

 26. Thank you for another informative web site. The place else may
  just I get that kind of info written in such a perfect method?
  I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such
  information.

 27. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say you’ve done a amazing job with this. In addition,
  the blog loads very fast for me on Chrome. Superb Blog!

 28. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you
  shield this hike.

 29. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong
  none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my
  wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 30. Greetings! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing
  from my apple iphone. I’m trying to find a template or
  plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share.
  Thank you!

 31. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of
  area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Reading this information So i am glad to exhibit that I’ve a very just right uncanny
  feeling I discovered exactly what I needed. I so much unquestionably will make certain to do not forget this web site and give it a glance on a continuing basis.

 32. I have been browsing online greater than three hours as of late, yet I never found any attention-grabbing article like
  yours. It’s pretty value sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net might be much more
  helpful than ever before.

 33. I loved as much as you will receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably
  come further formerly again as exactly the same
  nearly very often inside case you shield this hike.

 34. Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you might be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will
  eventually come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a
  nice day!

 35. May I just say what a relief to discover an individual who truly understands what they’re talking about on the web.
  You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people have to look at this and understand this side of the
  story. I was surprised you are not more popular given that you most certainly
  possess the gift.

 36. Hiya very cool web site!! Man .. Excellent ..
  Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?

  I’m glad to seek out numerous useful information right here in the put up, we’d like develop more
  strategies on this regard, thanks for sharing. . .
  . . .

 37. Hello there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my
  friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 38. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any points for beginner blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 39. Definitely consider that that you stated. Your favourite reason appeared to be on the web the easiest factor to be mindful
  of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as people consider issues that they plainly do not know about.

  You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need
  side effect , other folks can take a signal. Will probably be again to
  get more. Thank you

 40. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However,
  how can we communicate?

 41. Hi would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog
  loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a
  fair price? Thanks, I appreciate it!

 42. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a designer to create your theme? Fantastic work!

 43. I will immediately take hold of your rss as I can’t find your e-mail
  subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please permit me recognize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 44. Great goods from you, man. I’ve take note your stuff previous to
  and you are just too magnificent. I really like what
  you have received here, really like what you are stating and the best way by which you are saying
  it. You’re making it entertaining and you continue to take care of to keep it sensible.
  I can not wait to learn far more from you.
  That is really a wonderful site.

 45. whoah this blog is fantastic i really like studying your articles.
  Stay up the good work! You realize, lots of persons are looking round for this info,
  you can aid them greatly.

 46. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures
  on this blog loading? I’m trying to find out if
  its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly
  appreciated.

 47. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Thank you!

 48. What i don’t understood is actually how you’re not really
  a lot more well-liked than you might be right now.
  You are very intelligent. You recognize therefore considerably when it comes to
  this matter, produced me personally consider it from a lot of
  various angles. Its like women and men are not involved unless
  it’s something to accomplish with Girl gaga! Your personal
  stuffs outstanding. At all times maintain it up!

 49. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why throw away
  your intelligence on just posting videos to your blog when you
  could be giving us something informative to read?

 50. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Thanks

 51. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Superb work!

 52. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve
  found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & assist other customers like
  its helped me. Good job.

 53. I was pretty pleased to discover this web site.
  I wanted to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and I have you bookmarked to check out new information on your website.

 54. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or
  vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we
  could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 55. Hi there excellent blog! Does running a blog like this require a lot
  of work? I have very little expertise in coding
  but I was hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I just wanted to ask.

  Thank you!

 56. I am curious to find out what blog system you have been using?
  I’m having some small security issues with my latest blog and I
  would like to find something more risk-free. Do you
  have any solutions?

 57. I seriously love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and would like to know where
  you got this from or exactly what the theme is named.
  Appreciate it!

 58. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
  of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 59. Hello! This is kind of off topic but I need some help from
  an established blog. Is it hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure
  where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

 60. thrilling review. At the same time visit
  the exact site to comprehend judi slot. The below outstanding web-site has received wonder by using
  slot deposit pulsa video gaming associates in Dalam negeri.
  Now there tend to be a lot of attractive promos whenever you join at this
  point.

 61. I think that everything said made a great deal of sense. However, think on this, suppose you
  were to create a awesome headline? I am not saying your information isn’t good., however suppose you added a post
  title that makes people want more? I mean Zmiany dotyczące
  poboru podatku u źródła – Ecovis is kinda vanilla.
  You should look at Yahoo’s front page and watch how they write news titles to grab viewers to click.
  You might try adding a video or a picture or two to get
  people interested about everything’ve written. Just my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.

 62. I’m really enjoying the design and layout of your
  site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did
  you hire out a developer to create your theme?
  Superb work!

 63. Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to find out about this topic.
  You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
  personally would want to…HaHa). You certainly put
  a fresh spin on a subject that’s been written about for ages.
  Great stuff, just excellent!

 64. I do not even know how I ended up here, but I believed this
  put up was once great. I do not recognize who you’re however certainly you’re going to a famous blogger should you are not already.
  Cheers!

 65. It is perfect time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have read this publish and if I may just I wish to counsel you few interesting
  things or advice. Perhaps you can write next articles
  referring to this article. I desire to learn even more
  things about it!

 66. Today, I went to the beach with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic
  but I had to tell someone!

 67. I have been exploring for a little for any high-quality articles
  or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve an incredibly
  good uncanny feeling I found out exactly what I needed.

  I so much certainly will make sure to do not put out of your mind this website
  and give it a glance on a continuing basis.

 68. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to
  you.

 69. Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I
  ended up losing a few months of hard work due to no backup.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 70. of course like your web site but you need to test the spelling on quite a
  few of your posts. A number of them are rife with spelling problems
  and I find it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll definitely come back again.

 71. Have you ever thought about adding a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and
  all. Nevertheless imagine if you added some great visuals
  or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably
  be one of the most beneficial in its field. Amazing blog!

 72. Excellent post. I was checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Extremely helpful information specifically the closing section :
  ) I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 73. You could definitely see your skills within the work you write.
  The sector hopes for more passionate writers like
  you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after
  your heart.

 74. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for
  this information for my mission.

 75. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be what precisely I’m
  looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on most of the subjects
  you write about here. Again, awesome web log!

 76. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to
  make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 77. Excellent post. Keep writing such kind of information on your site.

  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have done an incredible job. I will definitely digg it
  and for my part recommend to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

 78. Hello there, I believe your web site could possibly be having browser compatibility issues.

  When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer,
  it’s got some overlapping issues. I just wanted to give
  you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!

 79. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

 80. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u
  got this from. appreciate it

 81. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Kudos

 82. Excellent goods from you, man. I have consider your
  stuff prior to and you’re simply extremely magnificent. I really like what you’ve
  obtained here, really like what you are saying and the way during which you say it.
  You make it enjoyable and you continue to take care of to stay it
  smart. I cant wait to learn much more from you.
  This is really a wonderful web site.

 83. Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.

  Please let me know. Many thanks

 84. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Thanks

 85. Today, I went to the beachfront with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
  topic but I had to tell someone!

 86. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble
  finding one? Thanks a lot!

 87. Do you have a spam issue on this site; I also am a
  blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking
  to exchange techniques with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 88. Hi there, I discovered your website by the use of Google while looking for a related matter,
  your web site came up, it appears great. I
  have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into alert to your blog through Google, and located that it’s truly
  informative. I’m going to be careful for brussels.
  I’ll appreciate in case you continue this in future.

  Lots of people shall be benefited from your writing. Cheers!

 89. I like the valuable information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn lots of new stuff right
  here! Good luck for the next!

 90. I have to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts by you
  in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired
  me to get my own, personal site now 😉

 91. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us
  something informative to read?

 92. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Appreciate it

 93. I think this is one of the most significant information for me.

  And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is great, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 94. Hello would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot
  faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
  Kudos, I appreciate it!

 95. You really make it appear really easy with your presentation however I find this topic to
  be actually something which I believe I would by no means understand.
  It kind of feels too complex and extremely broad for me.
  I’m having a look forward to your subsequent publish,
  I’ll try to get the hang of it!

 96. Hi there I am so delighted I found your weblog, I really found you by error, while
  I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a
  lot for a incredible post and a all round enjoyable
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the great work.

 97. Terrific work! This is the kind of info that are meant to be shared across the net.
  Disgrace on the search engines for not positioning
  this put up higher! Come on over and consult with my site .

  Thanks =)

 98. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your
  posts! Carry on the fantastic work!

 99. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to offer one thing again and help others like you
  aided me.

 100. I do believe all the ideas you’ve introduced for your post.

  They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very short
  for novices. May you please lengthen them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

 101. Hello very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m satisfied to find so many helpful info here
  within the post, we need develop more strategies in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 102. I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your blog.
  It appears as though some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well?

  This may be a problem with my internet browser because I’ve
  had this happen previously. Thanks

 103. I’m not sure the place you’re getting your information, however
  good topic. I must spend some time learning much more or
  working out more. Thanks for magnificent information I used to be searching for this info for my mission.

 104. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and wonderful style and design.

 105. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t
  loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show
  the same results.

 106. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m inspired!

  Very useful information specifically the remaining
  phase 🙂 I maintain such info a lot. I used to be looking for this certain information for
  a very long time. Thank you and good luck.

 107. I am really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

  A couple of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer
  but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help
  fix this problem?

 108. This is the right web site for anybody who hopes to understand this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue
  with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for ages.
  Wonderful stuff, just excellent!

 109. Thanks , I’ve recently been searching for information about this subject for
  ages and yours is the best I’ve discovered till now.
  However, what in regards to the conclusion? Are you sure concerning the
  source?

 110. Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a great author.I will always bookmark your blog
  and will eventually come back very soon. I want to encourage you
  continue your great writing, have a nice weekend!

 111. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and now every
  time a comment is added I receive four emails with the same comment.

  There has to be a way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 112. We stumbled over here by a different website and thought I may
  as well check things out. I like what I see so now
  i’m following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

 113. Die Villa befindet sich auf einem Hügel am östlichen Ende von Cala
  Ratjada und wurde 1911 dessen Bankier und
  einstigem Tabakschmuggler Joan March an den Sa Torre
  Cega gebaut. Allerdings kann man diese Sehenswürdigkeit und die angeschlossenen Gärten nur
  in den Sommermonaten besichtigen. Von November bis Februar ist die Anlage geschlossen. Weitere lohnende Ausflugsziele rund um Cala Ratjada sind das Castell Capdepera, eine Festung aus dem 14.
  Jahrhundert über der Stadt und der Leuchtturm Far de
  Capdepera. Von hier hat man bei klarem Wetter einen atemberaubenden Blick bis
  Menorca haben, oder den romantischen Sonnenuntergang genießen kann.

  Apropos Menorca, vom Hafen in Cala Ratjada aus starten Fähren von Mallorca nach
  Menorca. Sie verbinden die zwei Balleareninseln mit dem „Balear Jet” in nur Zeitlang. Gegen Abend erwacht der beliebte Urlaubsort im Nordosten zu neuem Leben, die Bars, Clubs und Diskotheken ziehen besonders Nachtschwärmer und Cocktailhungrige an. Gute Cocktails mit chilliger Musik verbindet die Bar Coconar 17. Wer es noch wilder mag, kann in der Diskotheken bis in die Morgenstunden feiern und tanzen.

 114. Excellent goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re just extremely excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the best way in which
  you are saying it. You make it enjoyable and you still care
  for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you.
  This is really a wonderful site.

 115. I have to thank you for the efforts you have put in penning
  this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the
  future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my
  very own blog now 😉

 116. It’s the best time to make some plans for the longer term and it is time to be
  happy. I’ve learn this submit and if I could I wish to suggest you few attention-grabbing issues or advice.
  Maybe you can write next articles relating to this article.
  I wish to learn even more things approximately it!

 117. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of area .

  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.

  Studying this information So i am glad to express that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I most for sure will make certain to do not forget this website and give it
  a look regularly.

 118. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and
  I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic
  but I had to ask!

 119. Hey there! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Cheers!

 120. I blog frequently and I truly appreciate your content.
  This article has really peaked my interest.
  I’m going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week.
  I subscribed to your Feed too.

 121. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?

  I get so much lately it’s driving me insane so any support
  is very much appreciated.

 122. When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with
  the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Bless you!

 123. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and engaging, and let
  me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something
  concerning this.

 124. Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out
  a lot. I hope to offer one thing back and aid others such as you helped me.

 125. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that „perfect balance”
  between usability and visual appearance. I must say you’ve done a excellent job with this.

  In addition, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 126. Hey very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site
  and take the feeds also? I am happy to find numerous useful information right here within the publish, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 127. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 128. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…

  well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

 129. I’m really enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Excellent work!

 130. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 131. This design is steller! You obviously know how to keep
  a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 132. Greetings! I know this is kinda off topic but
  I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 133. Normally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out
  and do it! Your writing style has been surprised me.
  Thank you, very great article.

 134. Great work! This is the type of information that are meant to be
  shared across the net. Shame on Google for not positioning
  this put up higher! Come on over and discuss with my web site .
  Thanks =)

 135. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a
  40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is completely off topic but I had to share it
  with someone!

 136. My developer is trying to convince me to move
  to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of
  websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress
  posts into it? Any help would be really appreciated!

 137. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 138. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of area .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web
  site. Reading this information So i’m glad to show that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot for sure will make certain to don?t forget this web site and give it a glance on a relentless basis.

 139. I used to be recommended this website by means of my cousin. I’m no longer positive whether or not this put up is
  written by way of him as nobody else understand such
  specified about my problem. You are incredible!
  Thank you!

 140. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a
  formidable job and our entire community will be grateful to you.

 141. Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 142. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 143. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you
  amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

 144. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a designer to create your theme?
  Excellent work!

 145. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 146. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at
  many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I came across
  it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 147. Bei uns erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu LED-Deckenleuchten mit
  Bewegungsmelder und worauf man unbedingt achten sollte, bevor man sich LED-Deckenleuchten mit Bewegungsmelder anschafft.

  Meist suchen Leute auch nach dem LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder Testsieger.
  Zuerst präsentieren wir Ihnen die meistverkauftesten Produkte bei Amazon, – übersichtlich dargestellt.
  Aus diesem Grund finden Sie auf unserer Seite weiterführende Links wie
  z. B. zum Öko-Test oder zur Stiftung Warentest. 【Intelligenter Radarsensor】 Die Standardempfindlichkeit beträgt 100% (Erfassungsbereich: 8 m).
  【Hocheffizienter Bewegungsmelder】 Erfassungswinkel: 360
  °, Erfassungsbereich: 0,1-8 m, Abstrahlwinkel: 120 °.
  ✞【Superhell & Energiesparend】: Die 18W LED Sensor Deckenleuchte mit höchster Effizienz von 100LM/W entsprechen einer herkömmlichen 150W
  Glübirne. 【Einfach zu installieren】 Keine Sorge so circa Installation, die einfach und unkompliziert durchgeführt werden kann.
  ✞【Einfache Installation】: Die einzigartige
  Installationsmethode dieser LED Sensorleuchte brauchen Sie keine Hilfe vom Elektriker.
  Schutzart IP54 wasserdicht: Optimale LED
  Deckenleuchte für die Wand- und Deckenmontage in Dielen,
  Fluren, Treppenhäusern oder Bädern. Einfache Installation: Die einzigartige Installationsmethode dieser LED Lampe brauchen Sie keine Hilfe vom Elektriker.

 148. Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to browse
  your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the information you
  present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

 149. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still
  exists.

 150. Have you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and everything.
  Nevertheless think of if you added some great pictures or video clips to
  give your posts more, „pop”! Your content is excellent
  but with pics and clips, this website could undeniably be one of
  the most beneficial in its field. Awesome blog!

 151. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving
  us something enlightening to read?

 152. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 153. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the
  direction of a good platform.

 154. I do accept as true with all of the ideas you
  have introduced in your post. They’re really convincing and
  can definitely work. Still, the posts are too quick for novices.
  May just you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 155. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our
  community. Your site offered us with useful info to work on. You have performed an impressive process
  and our entire group might be grateful to you.

 156. Hi, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, may check this?
  IE still is the marketplace chief and a large element of folks will pass over your magnificent writing
  because of this problem.

 157. Howdy I am so happy I found your website, I really found
  you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  look over it all at the moment but I have book-marked it and
  also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read much more, Please do keep up the fantastic jo.

 158. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts
  in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this information So i am satisfied to exhibit that I’ve
  a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I most unquestionably will make sure to do not forget this website and provides it a look regularly.

 159. hey there and thank you for your info –
  I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this
  web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could
  get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
  affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more
  of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.

 160. Hello great blog! Does running a blog such as this take a massive
  amount work? I’ve no expertise in programming however I had been hoping to start
  my own blog soon. Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off topic however I simply wanted to ask.
  Cheers!

 161. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 162. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 163. fascinating review. Furthermore visit much better protect site
  which were performed agen slot deposit pulsa. This great site
  has received acceptance together with judi slot game playing enemy in Dalam negeri.

  At this time there are various challenging promos if however , you join now.

 164. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and
  let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough people are
  speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my search
  for something relating to this.

 165. It is the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I may just I want to
  counsel you some fascinating things or tips. Perhaps you could
  write next articles relating to this article. I want to learn even more things about it!

 166. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and now each time a comment is added I
  recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove
  me from that service? Cheers!

 167. I like the valuable information you provide for your articles.

  I will bookmark your weblog and take a look at once more right
  here regularly. I’m reasonably certain I’ll be told many new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 168. It’s actually a nice and helpful piece of info. I am happy that you simply shared this useful information with
  us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 169. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was looking for this particular info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 170. I do accept as true with all of the ideas you’ve presented in your
  post. They are really convincing and can definitely work.
  Still, the posts are very quick for newbies.

  May just you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 171. Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is a
  very neatly written article. I’ll be sure to bookmark
  it and return to read extra of your helpful information. Thanks
  for the post. I will definitely comeback.

 172. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 173. I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

 174. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it
  😉 I will return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to help others.

 175. obviously like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts.
  Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality then again I’ll definitely come back again.

 176. of course like your web-site but you need to test the spelling on several of your
  posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very
  troublesome to inform the reality on the other hand
  I’ll definitely come again again.

 177. I blog often and I genuinely appreciate your content.
  The article has really peaked my interest.

  I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 178. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this web site, since I
  experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement
  in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot
  more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon.

 179. Wow, fantastic weblog structure! How long have you ever been blogging for?
  you make blogging glance easy. The whole look of your site is
  excellent, as neatly as the content!

 180. You actually make it seem so easy with your presentation but I
  in finding this topic to be really something that I believe I would by no means understand.
  It sort of feels too complicated and extremely broad for me.

  I am taking a look forward in your subsequent post, I’ll attempt to get the hang of it!

 181. Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading
  it, you may be a great author.I will make certain to bookmark your
  blog and definitely will come back someday. I want to encourage continue your great job, have a nice
  weekend!

 182. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area .

  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Studying this information So i am happy to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much undoubtedly will make sure to don?t fail
  to remember this web site and provides it a look on a continuing basis.

 183. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just
  extremely excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you
  are stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.

  I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific website.

 184. Wow, fantastic weblog layout! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The full glance of your website is wonderful,
  let alone the content material!

 185. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site
  loaded up as fast as yours lol

 186. I am curious to find out what blog platform you are utilizing?
  I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d
  like to find something more secure. Do you have any solutions?

 187. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead
  of that, this is fantastic blog. An excellent read.
  I will definitely be back.

 188. Thank you, I have just been searching for information approximately
  this topic for a long time and yours is the greatest I have found out so far.
  However, what about the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 189. Magnificent items from you, man. I have bear in mind your stuff previous
  to and you’re simply extremely fantastic. I actually like
  what you’ve acquired right here, certainly like what you are stating and the way in which
  through which you assert it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep it
  wise. I can not wait to learn much more from you. This
  is really a wonderful web site.

 190. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well
  written article. I will make sure to bookmark it and
  return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll definitely comeback.

 191. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the
  net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  irked while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 192. My family members always say that I am killing my time here at web, however I know I
  am getting knowledge daily by reading thes good content.

 193. Nice blog here! Also your web site loads up
  fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 194. Hi, i believe that i saw you visited my blog thus i
  got here to return the favor?.I am trying to in finding issues to enhance my web
  site!I assume its ok to make use of a few of your
  ideas!!

 195. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;
  ) I will revisit yet again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to help others.

 196. Definitely consider that which you said. Your favourite justification seemed to be
  at the web the easiest thing to remember of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other people consider
  worries that they plainly don’t realize about.

  You managed to hit the nail upon the highest and
  defined out the entire thing with no need side effect
  , folks could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thank you

 197. Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any
  tips?

 198. Hello there, I discovered your web site via Google even as searching for a similar topic, your website
  got here up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just was alert to your blog thru
  Google, and located that it is truly informative. I’m gonna be careful for
  brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future.
  A lot of other folks can be benefited out of
  your writing. Cheers!

 199. Attractive component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire
  actually enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing to
  your augment or even I success you get right of entry to consistently fast.

 200. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an nervousness
  over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 201. We’re a group of volunteers and opening a brand new scheme
  in our community. Your site provided us with useful info to work on.
  You have performed a formidable task and our entire
  neighborhood can be thankful to you.

 202. I loved as much as you will receive carried out
  right here. The sketch is tasteful, your authored
  subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this
  increase.

 203. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re
  using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

  Thank you, I appreciate it!

 204. Hey there! I’ve been following your blog for some time now and finally got the bravery
  to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!
  Just wanted to tell you keep up the good work!

 205. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum
  it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips and hints for novice blog writers?
  I’d really appreciate it.

 206. Howdy! This blog post couldn’t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll forward this information to him.
  Fairly certain he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 207. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 208. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult
  to get that „perfect balance” between superb usability
  and appearance. I must say that you’ve done a very good job
  with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera.
  Exceptional Blog!

 209. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this
  site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that
  „perfect balance” between user friendliness and appearance.
  I must say you have done a amazing job with this. Also, the blog loads very quick for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 210. What i don’t realize is in fact how you are no longer really a lot more well-favored than you might be right
  now. You are very intelligent. You understand therefore considerably in terms of this subject, produced me
  individually imagine it from so many various angles.
  Its like women and men are not interested unless it is one thing to do with Lady gaga!
  Your individual stuffs nice. At all times care for it up!

 211. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what
  I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any points for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 212. Somebody essentially help to make severely articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and up
  to now? I amazed with the research you made to make this actual post extraordinary.
  Fantastic task!

 213. Hello there I am so delighted I found your web site, I really found
  you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to
  say thanks a lot for a fantastic post and a all round entertaining
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but
  I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the superb job.

 214. You really make it seem really easy together with your
  presentation but I to find this topic to be actually one thing
  which I believe I would by no means understand. It kind
  of feels too complex and very broad for me. I’m having
  a look forward in your subsequent submit, I will try to get the hold of it!

 215. I do not know if it’s just me or if everyone else encountering
  issues with your website. It seems like some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to them as well?

  This may be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

 216. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m happy to convey that I have a very just right uncanny feeling I found out just what I needed.
  I most indisputably will make certain to don?t overlook this
  website and provides it a glance regularly.

 217. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
  images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a
  linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 218. Attractive component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital
  to say that I get in fact loved account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your feeds and even I achievement you get admission to
  persistently quickly.

 219. Hi I am so grateful I found your blog page,
  I really found you by error, while I was looking on Aol for
  something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for
  a incredible post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but
  I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read a great deal more, Please do keep up the superb jo.

 220. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your webpage? My website is in the exact
  same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

 221. Hi there very cool site!! Man .. Excellent ..

  Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds also?
  I’m glad to search out so many useful info here in the submit, we’d like work
  out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 222. Hello just wanted to give you a quick heads up.

  The text in your post seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser
  compatibility but I thought I’d post to let you
  know. The layout look great though! Hope you get
  the problem solved soon. Many thanks

 223. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 224. I used to be recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by means of him as nobody else recognize such designated approximately my trouble.

  You’re amazing! Thank you!

 225. My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following
  you. Look forward to looking into your web page for a second time.