Zmiany dotyczące sposobu rozliczania samochodów osobowych

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące regulacji odnoszących się do podatkowego rozliczania wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

Ujednolicone zostały zasady podatkowego rozliczania wykorzystywanych w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której podatnik korzysta z takiego samochodu, poprzez rozciągnięcie ograniczenia (limitu kwotowego) stosowanego obecnie do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego zakupionego przez podatnika, także na inne formy korzystania z samochodu osobowego (leasing operacyjny, najem, dzierżawa).

Od początku 2019 r. limit ten będzie wynosił 150.000 zł, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym 225.000 zł.[1]

Podwyższeniu ulegnie również limit dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 150.000 zł.

Należy przy tym pamiętać, że limity te określane są proporcjonalnie, a nie kwotowo.

I tak np.:

– w przypadku nabycia samochodu o wartości 250 000 zł netto, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła kwota 150 000 zł (150 000 zł – 250 000 zł = – 100 000 zł)

– w przypadku leasingu samochodu o wartości 250 000 zł netto, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiło 60% kwoty opłaty leasingowej (150 000 zł x 100 % : 250 000 zł = 60%)

– w przypadku ubezpieczenia AC samochodu o wartości 250 000 zł netto, koszt uzyskania przychodów będzie stanowiło 60% kwoty składki na ubezpieczenie AC
(150 000 zł x 100 % : 250 000 zł = 60%), czyli w przypadku składki ubezpieczeniowej w wysokości 5 000 zł, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota 3 000 zł (60% x 5 000 zł = 3 000 zł)

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodów osobowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy ustaw o podatkach dochodowych.

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodów osobowych, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. będą miały zastosowanie znowelizowane przepisy ustaw o podatkach dochodowych.

Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków.

W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, regulację wskazana powyżej stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Możliwość zaliczenia do kosztów 100% wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana w tym zakresie będzie ewidencja stosowana dla celów VAT).

W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, chyba że podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest obowiązany, co do zasady, do prowadzenia takiej ewidencji.

Możliwość zaliczenia do kosztów 20% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego który nie został ujęty w ewidencji środków trwałych oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu (regulacja ta dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Poniesione wydatki:

  1. do których zastosowanie ma limit 75% (używanie samochodu osobowego będącego składnikiem majątku do celów „mieszanych”,)
  2. wynikające z opłat określonych w umowie leasingu operacyjnego, umowie najmu, dzierżawy lub innej umowie o podobnym charakterze
  3. do których zastosowanie ma limit 20% dotyczący osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą niebędącego składnikiem majątku, wykorzystywanego również do celów związanych z dział gospodarczą prowadzoną przez podatnika)

– obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części,
w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

I tak, np. w przypadku wydatku w kwocie 1 230 zł (1 000 zł netto + 230 zł VAT), 50% kwoty VAT (115 zł) pomniejsza podatek należny w deklaracji VAT, natomiast drugie 50% (115 zł) podwyższa kwotę netto stanowiącą podstawę wyliczenia kwoty podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (1 000 zł + 115 zł = 1115 zł).

Zaprzestanie stosowania dla potrzeb kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówki).

Należy przy tym pamiętać, że kilometrówka będzie miała nadal zastosowanie w przypadku rozliczania wydatków ponoszonych przez pracowników z tytułu używania przez nich ich samochodów na potrzeby działalności prowadzonej przez ich pracodawcę.

Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot 150.000 zł i 225.000 zł, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Przepis ten nie ma jednak zastosowania przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Powyższe informacje mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie są opinią lub poradą prawną. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z prezentowanymi informacjami zapraszamy do kontaktu z nami.

 

[1] limit 225.000 zł dla amortyzacji i składki dla samochodów elektrycznych stosowany będzie od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej; do tego czasu w odniesieniu do tych pojazdów obowiązywać będzie limit 150.000 zł

Podziel się swoją opinią

Aktualizacje newslettera

Wpisz swój adres e-mail poniżej i zapisz się do naszego newslettera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *